Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Procedura MOSS

Procedura Mini On Stop Shop:
- dotyczy podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjnych, nadawcze oraz elektroniczne,
- dotyczy sprzedaży na rzecz osób prywatnych (wszystkie osoby, które nie są podatnikami podatku VAT),
- wykonaną przez nas usługę opodatkowujemy według przepisów z kraju konsumpcji, czyli kraju naszego odbiorcy/nabywcy (również wygląd faktury może wymagać dostosowania do przepisów danego kraju),
- MOSS to uproszczona metoda rejestracji i opłaty podatku VAT poprzez polski urząd skarbowy (Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście),
- rozliczenie transakcji musi być w walucie EUR, przy czym kupujący może zażądać wystawienia faktury w swojej walucie ojczystej,
- dokumenty dot. MOSS podatnik musi przechowywać przez 10 lat,
- zgłoszenie jest dobrowolne, jeśli sią na nią nie zdecydujemy musimy rejestrować się jako podatnik VAT w kraju danego nabywcy.
 
Aby skorzystać z MOSS należy:
- złożyć w formie elektronicznej do US zgłoszenie rejestracyjne VIU-R (po pozytywnej weryfikacji otrzymamy potwierdzenie rejestracji),
- należy założyć i regularnie prowadzić specjalną ewidencję do celów MOSS,
- raz na kwartał składamy deklarację VIU-D w formie elektronicznej (do 20. dnia miesiąca po każdym kwartale) i opłacamy należny podatek również w tym terminie z podaniem nr UNR bez zaokrąglania kwot.
 
NAJWAŻNIEJSZE:  Podatnika polskiego będą obowiązywały przepisy miejscowe, natomiast w systemie MOSS może opodatkować te czynności w Polsce przy zastosowaniu stawek państwa konsumpcji usług.
 
Usługi elektroniczne zgodnie z Rozporządzeniem Rady UE nr 282/2011:
1. usługi świadczone z pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie jest zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.
2. Zaliczamy do nich m.in.:
- ogólnie dostawy produktów w formie cyfrowej, łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami lub nowszymi wersjami;
- usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej, takich jak witryna lub strona internetowa;
- usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane poprzez Internet lub sieć elektroniczną w odpowiedzi na określone dane wprowadzone przez usługobiorcę;
- wszystkie wymienione w Załączniku nr 1 w/w Rozporządzenia.
 
 

Zmiana właściwości miejscowej VAT

Od dnia 01 stycznia 2016 r. właściwość miejscowa organów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług ustalana jest ze względu na adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika.

W praktyce oznacza to rozlicznie podatku VAT w tym samym urzędzie skarbowym, co podatek dochodowy

Co ważne, powyższa zmiana nie wymaga od podatników składania jakichkolwiek aktualizacji danych oraz składania oświadczeń. Opisywana zmiana następuje z urzędu i bez udziału podatnika.

Istotne jest jednak, iż dokumenty rozliczeniowe za ostatni okres rozliczeniowy (tj. grudzień 2015 lub IV kwartał 2015 r.) powinny zostać złożone już do organu właściwego po zmianie tj. naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika ze względu na jego siedzibę lub miejsce zamieszkania – zgodnie z art. 18 a ustawy Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).

Źródło: www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl

 

 

Składki ZUS od umowy zlecenia od 1 stycznia 2016

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady oskładkowania umów zlecenia. 


Zmiany obejmą tych zleceniobiorców, którzy wykonują zlecenia dla kilku płatników, a więc zawarli więcej niż jedną umowę bądź np. poza umową zlecenia posiadają jeszcze inne tytuły do ubezpieczeń.

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązek opłacania składek emerytalno-rentowych dotyczy wszystkich umów zleceń zawieranych ze zleceniobiorcą dopóki łączna podstawa wymiaru tych składek nie osiągnie co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku gdy osoba będzie w miesiącu wykonywała więcej niż jedną umowę zlecenia, o obowiązku ubezpieczeń społecznych w tym miesiącu zdecyduje wysokość podstawy wymiaru tych składek ze wszystkich umów. Chyba, że jedna umowa (pierwsza) dała w miesiącu przychód co najmniej równy stawce płacy minimalnej (w 2016 r. 1850 zł). Wtedy tylko ta umowa będzie podlegać obowiązkowi ubezpieczeń. Pozostałe umowy będą dobrowolnie objęte tym ubezpieczeniem.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 1831)

 

 

Nowe zasady zawierania umów o pracę na czas określony

Od 22 lutego 2016 roku wejdą w życie zmiany dotyczące umów terminowych. Zgodnie z nowymi regulacjami, pracodawca będzie mógł z danym pracownikiem zawrzeć maksymalnie trzy umowy o pracę na czas określony (na łączny okres do 33 miesięcy). Przekroczenie limitu skutkować ma przekształceniem umowy w umowę na czas nieokreślony. 

Od nowych limitów dotyczących umów terminowych (3 umowy na okres nieprzekraczający 33 miesięcy) będą pewne wyjątki. Chodzi np. o umowy zawierane w celu zastąpienia nieobecnego pracownika oraz umowy na okres kadencji.

 

 

Limity na 2017

 

Informacja dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o najważniejszych  limitach i kwotach obowiązujących w 2017 roku

 

Tabela kursów nr 191/A/NBP/2016 z 3 października 2016 r.

1 euro – 4,2976 zł 

 

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2017

Uzyskany przychód za 2016 r. przekroczył kwotę 1.200.000 x 4,2976 = 5.157.120 zł

 

Limity do ryczałtu ewidencjonowanego

1. Prawo do opodatkowania w formie  ryczałtu w roku 2017

           Uzyskany przychód za 2016 r. nie przekroczył kwoty 644.640 zł

                                150.000 x 4,2976 = 644.640 zł

 

2. Prawo do opłacania w 2017 r. ryczałtu kwartalnie

           Uzyskany przychód za 2016 r. nie przekroczył kwoty 107.440 zł

                                     25.000 x 4,2976 = 107.440 zł

 

 MAŁY PODATNIK

Przychód za 2016 r. nie przekroczył  kwoty  5.157.000 zł

 

JEDNORAZOWA AMORTYZACJA

Limit  odpisu w 2017 r.    -    215.000 zł

 

 

 


 

 

wbr-image-kontakt
TEL.: 74 666 66 22
FAX.: 74 666 66 26